WAAR STAAT FORUM VOOR

Sociëteit Forum Hoogeveen is een ondernemerssociëteit. Het idee deze op te richten is voortgekomen uit twee bron­­nen. Allereerst uit de Stichting Aktieplan Tamboer. (Stichting Aktieplan Tamboer is de stichting die gelden heeft bijeen­ge­bracht om de nieuwbouw van de Tamboer mede te financieren. Na voltooiing van de nieuw­­bouw houdt de stichting periodiek bijeen­komsten om toe te zien op correcte naleving van de sponsorvoorwaarden.)
Maar bovenal heeft het bestuur van Theater-Congrescentrum De Tamboer in januari 2003 besloten tot oprichting van een ondernemerssociëteit. Daarbij is mede de wens van de Tam­boer om een bredere rol in de Hoogeveense samenleving te spelen aanleiding geweest tot de geboorte van Sociëteit Forum Hoogeveen.

Doel van onze Sociëteit is dan ook het creëren en in stand houden van een ont­moetingsplaats ter bevordering van culturele en zakelijke contacten; om te komen tot rela­tie­versterking tussen haar leden.
Tweede doelstelling is het versterken van de functie van Theater-Congrescentrum De Tam­boer in de Hoogeveense samenleving. Forum heeft een samenwerking met de Tamboer welke er op is gericht een goed cultureel aanbod te faciliteren en niet om de exploitatie van de Tamboer te financieren. Voor dit doel levert Forum jaarlijks een bijdrage aan de Tamboer.

Het bestuur

Sociëteit Forum wordt gevormd door een dagelijks bestuur en bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:             dhr. J. Tillema

Vice Voorzitter:     dhr. M. Nijmeijer

Secretaris:            vacant

Penningmeester:  mw. T. van Dijk-Dunning

Algemeen lid:       dhr. H. Velema

Algemeen lid:       dhr. E. Stoffers

 

 

 

           

sitemap | contact | privacy | Website door Webba